Mahino‘i ‘o e ngaahi papa faka‘ilonga ki hono Sivi‘i Vave ‘o e Falé (Rapid Building Assessment)

Hili ha Sivi‘i Vave ‘o e Falé, ‘e lava ke ‘oatu ki ho ‘apí pe falé ha taha ‘o ha ngaahi papa faka‘ilonga fakalanulanu kehekehe ‘e tolu ke fakahaa‘i atu pe ko e hā ‘a e sitepu hono hokó

Papa faka‘ilonga lanu kulokula

Ko ha papa faka‘ilonga lanu kulokula ‘oku ‘uhinga ia ‘oku tapu ‘a e hū ki aí. ‘E ala hoko ha fakatu‘utāmaki lahi meí ho falé ki he malu mo e haó, mo‘ui lelei mo e tu‘unga lelei ‘o e mo‘ui ‘a e kakaí. ‘E malava ko e me‘a ‘oku ala fakatu‘utāmakí ‘oku meí he falé pē ia, meí ha ngaahi fale hoko mai ki ai pe ko ha nga‘eke ‘a e kelekelé.

Sio ki he papa faka‘ilonga lanu kulokulá [PDF 60KB]

Papa faka‘ilonga lanu engeenga

Ko ha papa faka‘ilonga lanu engeenga ‘oku ‘uhinga ia ‘oku fakangatangata pē ‘a e hū atu ki ho falé pea ‘e ‘ikai lava ke ngāue‘aki ia pe ko e ‘ikai lava ke ke hū ki ai tukukehe kapau ‘oku ‘i ai ha tokotaha te ne siofi ia ‘i ha vaha‘a taimi fakangatangata pe ‘i ha ‘uhinga mātu‘aki mahu‘inga. Kuo maumau tu‘unga lotoloto ha konga pe ko e kotoa ‘o e falé, pe ko ha ngaahi ‘ēlia ‘o e falé, ngaahi fale kaungā‘apí, pe ko e hoko ha nga‘eke ‘a e kelekelé ke ala tupu mei ai ha fakatamaki lahi.

Sio ki he papa faka‘ilonga lanu engeengá [PDF 79KB]

Papa faka‘ilonga lanu hinehina

Ko ha papa faka‘ilonga lanu hinehina ‘oku ‘uhinga ia ‘e lava ke nofo‘i ‘a ho falé. ‘Oku ‘ikai ‘uhinga ia na‘e ‘ikai hoko ha maumau ki he falé. Fakatokanga‘i ha maumau pea fetu‘utaki ki ho‘o lenilootí pe tokotaha ‘okú ne tokanga‘i ‘a ho‘o nofo totongí kapau ‘okú ke nofo totongi ‘i ho ‘apí.

Sio ki he papa faka‘ilonga lanu hinehiná [PDF 61KB]

Fakamatala lahi ange fekau‘aki mo e ngaahi papa faka‘ilonga kehekehé

Kapau ‘oku ‘ikai hoko ha maumau ki ho ‘apí pe ngaahi falé, ka ‘oku tu‘u lavea ngofua ke maumau‘i ia ‘e ha ‘api pe fa‘unga me‘a (structure) ofi mai, ‘e sivi‘i ia ‘o fakatefito ‘i he tu‘unga ala fakatu‘utāmaki ko iá.

‘Oku mahu‘inga ke ‘oua te ke kaunoa, maumau‘i pe to‘o ‘a e papa faka‘ilongá hili ‘a hono fokotu‘ú pe hū ki ho ‘apí kapau kuó ke ma‘u atu ha papa faka‘ilonga lanu engeenga pe kulokula. Kapau te ke kaunoa ki ai, ko ha maumaulao ‘eni ‘i he malumalu ‘o e Lao ki he Langa Falé (Building Act) pea ‘e ala hilifaki atu ki ai ha ngaahi tautea.

‘E ala fokotu‘u foki ‘e he kau ‘ōfisa kuo ‘osi fakamafai‘í ha ngaahi founga ‘oku pehē ‘e fiema‘u ke tauhi ‘aki ai ‘a e kakaí ‘i ha vā mama‘o ‘oku malu mo haó pe ke malu‘i ‘a e ngaahi ‘apí mo e ngaahi falé. ‘E ala kau ki heni ha ngaahi tepi fakangatangata (cordons), ‘ā malu‘i (barricades), mo ha ngaahi founga kehe ke ta‘ota‘ofi pe fakangatangata ‘a e hū ki ai ‘a e kakaí, pe te ne ta‘ofi ai ha fakalavea ‘e fakatupu ‘e he falé pe vevé ki he kakaí. ‘Oku mahu‘inga ke ‘oua te ke tā tu‘usi pe kaunoa ‘i ha ngaahi founga pehē.

This information is published by the Ministry of Business, Innovation and Employment’s Chief Executive. It is a general guide only and, if used, does not relieve any person of the obligation to consider any matter to which the information relates according to the circumstances of the particular case. Expert advice may be required in specific circumstances. Where this information relates to assisting people: